Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Video om Holmboeprisvinneren 2016

Norsk matematikkråd og Institutt for matematiske fag ved NTNU har gått sammen om å lage en kort video om årets Holmboeprisvinner.

Ingunn Valbekmo, Holmboeprisvinner 2016

Ingunn Valbekmo er lærer ved Byåsen skole i Trondheim, der hun for tiden underviser på 6. trinn. Ingunn er en engasjert matematikklærer som har evnet å endre undervisningspraksis både for egen del og med ringvirkninger i hele kollegiet.

To av matematikkseksjonens medlemmer

Ingunn Valbekmo (foto: Wenche Kjellby Nesset)

Undervisningen hennes bygger på at elevene skal få grunnleggende forståelse av matematikk. Ingunn hjelper dem til å se naturlige sammenhenger i faget og gir dem kunnskaper de kan bygge videre på. Oppgavene er rike og basert på problemløsning hvor elevene bruker språk og kommunikasjon i arbeidet med å løse oppgavene. Undervisningen er basert på samarbeid mellom elevene, og undring og mestring har høy prioritert. Ingen løsninger blir gitt, elevene grubler seg frem til disse, gjerne sammen med Ingunn. Undervisningen er lagt opp som en prosess der elevene utvikler egne løsningsstrategier. Tenkningen går fra det enkle til det mer krevende, hvor elevene tar i bruk den kunnskapen de har og resonnerer seg frem til løsninger gjennom blant annet skriving som støtte for egen læring. Læreboka er lagt bort til fordel for et blankt ark hvor de skriver og regner seg frem til en løsning, som senere presenteres på en «mattekonferanse» for de andre elevene.

Elevene setter pris på denne måten å arbeide på. Elevsitat:

  • Hun har gjort matematikk morsommere og mer spennende.
  • Hun er ikke alltid ute etter svaret, men måten vi tenker på.
  • Vi får lov til å bruke våre egne metoder når vi prøver.
  • Hun lærer oss å forstå metodene, ikke bare lærer dem bort.
  • Hun vil at vi skal se de beste metodene selv.

Foresatte påpeker at Ingunn har vært en viktig pådriver på Byåsen skole, og at skepsis for endring har snudd til begeistring.

Valbekmo har opplevd skepsis både hos kollegaer og foresatte, men har hatt tilstrekkelig engasjement og vilje til å gjennomføre en endringsprosess som har ført til at hele skolen nå har en praksis basert på forskning, og at skolens resultater er løftet.

Valbekmo tok videreutdanning i matematikk på Høgskolen i Nord-Trøndelag fra 2012. Hun går nå på masterstudiet i matematikkdidaktikk ved NTNU.

Ingunns engasjement og resultater fanges nå opp av miljøer utenfor egen skole. Hun har holdt foredrag for andre studenter samt på Novemberkonferansen til Matematikksenteret (2015).

Byåsen skole

Hedersomtale 2015

I tillegg til årets prisvinner gir Holmboekomitéen tre kandidater hedersomtale:

Kollegiet v/Roligheden barne- og ungdomsskole

Hele kollegiet på barneskolen og matematikklærerne på ungdomstrinnet har siden 2011 hatt en felles satsning på å utvikle og forbedre egen matematikkundervisning. Skolen har i tett samarbeid med PPT og Statped (tidligere Sørlandet kompetansesenter) ønsket å se den ordinære opplæringen og spesialundervisningen i tettere sammenheng. Det har vært jevnlige samlinger med faglig påfyll og utprøving/hjemmearbeid mellom samlingene.

I starten var Statped en viktig medspiller, men etter hvert ble utviklingsarbeidet mer selvdrevet, blant annet på grunn av rektor som viktig pådriver.

Lærerne har gjennom disse årene blitt utfordret jevnlig på sine faglige og metodiske valg og forankret disse i relevant forskning. Dette har blant annet ført til en økt bevissthet hos lærerne om viktigheten av elevens tenkning.

Skolen har også hatt god dialog med foresatte for å begrunne endringer i matematikkopplæringen.

Roligheden skole

Karen Marie Farestveit

Karen Marie Farestveit har lærerutdanning med vekt på realfag fra Høgskolen i Agder fra 1996. Etter lærerutdanningen tok hun hovedfag i matematikkdidaktikk. Karen Marie har undervist ved Lillesand ungdomsskole siden 2000. Kolleger uttaler at hun har en enorm faglig kompetanse. Hun er trygg, faglig oppdatert og har klare tanker om hva som er god matematikkundervisning, basert på forskning. Som nettverksleder leder hun skolen i riktig retning i matematikkfaget.

Elevene peker på at

  • Karen Marie er utrolig flink til å legge opp variert undervisning. Det er alltid en blanding av praktisk og teoretisk undervisning.
  • Hun bruker ofte konkreter i undervisningen, noe som gjør det lettere å forstå.
  • Hun tar hensyn til absolutt alle elevene, uansett nivå. Hun vil at elevene skal strekke seg, og de kjeder seg aldri. Alle opplever mestring i hennes timer.
  • Uansett hva man spør om føler man seg aldri «dum». Det er rom for å gjøre feil og hun forklarer ulike fremgangsmåter for å nå svaret.

Lillesand ungdomsskole

Birte Vestergaard

Birte Vestergaard er en svært dyktig og engasjert matematikklærer, som evner å få fram matematikkfaglige sammenhenger på en slik måte at elevene forstår og ser matematikkens relevans. Undervisningen er preget av en utforskende tilnærming til matematikken, ofte ved bruk av realistiske kontekster. Vestergaards situasjon som svaksynt har gitt henne erfaringer med hvordan det oppleves når en ikke mestrer det andre klarer. Dette tar hun med seg inn i undervisningen der hun møter alle elever med respekt for forskjellighet og arbeider for at alle elevene skal mestre. Samtidig er Vestergaards undervisning preget av at ulike elever må finne sin egen vei i tilegninga av matematiske begrep, og hun utfordrer dem med opplegg som krever at elevene må skaffe seg ny innsikt. Vestergaard legger også til rette for at hver elev får øve slik at de blir tryggere i arbeidet med faget. Elevene får tilgang til tavlenotater gjennom bilder og videoopptak fra deler av undervisningen. Vestergaard er en entusiastisk kollega som gjerne deler ideer og opplegg, både med kollegaer og gjennom artikkelskriving.

Oslo by Steinerskole

Kalender

15. januar 2017

Nominasjonsfrist

21. mars 2017

Abelprisen kunngjøres

22. mai 2017

Holmboeprisen deles ut
Holmboesymposiet

23. mai 2016

Abelprisen deles ut

Lenker

Norsk matematikkråds leder Per Manne kunngjorde opprettelsen av Holmboeprisen på Oslo Katedralskole 24. mai 2004.
Pressemelding
Norsk matematikkråd

Bernt Michael Holmboe

Bernt Michael Holmboe (1795–1850)
J.A. Aubert © Matematisk institutt, UiO