Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Hedersomtale 2017

I tillegg til årets prisvinner gir Holmboekomitéen seks kandidater hedersomtale:

Monica Gilje Rennemo, Laila Karin Olsen Meberg og Wenke Leonora Søvik, Lura skole i Sandnes kommune

Høsten 2014 begynte to av lærerne ved Lura skole å undervise etter metoden «Utviklende opplæring i matematikk» i 1. trinn. De fikk oppfølging og veiledning fra Universitetet i Stavanger. Nå har de involvert flere lærere, fulgt opp metoden på 2. og 3. trinn, og målet er at metoden skal gjennomsyre matematikkopplæringen fra 1. til 7. trinn.

I utviklende læring i matematikk har man sterkt fokus på observasjon, analyse og logisk tenkning. Elevene lærer å se på et problem fra forskjellige vinkler, forklare, begrunne, og komme med egen tenkning for hvordan de løser oppgaven og bruker forskjellige løsningsstrategier. Elevene oppfordres til å lære av egne feil, siden en av de beste måter å utvikle intuisjon og forståelse på, ifølge denne metoden, er å komme med en ide, teste den, gjøre feil, lære av feilene og prøve igjen.

På kartleggingsprøvene skårer elevene bedre enn før, og de svakeste elevene er løftet betydelig. Skolen har en stor andel elever med flerkulturell bakgrunn, og denne metoden passer like godt for alle elevene. Tilbakemeldingene er at undervisningen er lystbetont for elevene. Lærerne har lagt stor vekt på et godt hjem-skole samarbeid, og veiledet foresatte i metoden gjennom foreldremøter og egenproduserte veiledningshefter.

Innføringen av nye arbeidsmetoder utfordrer samarbeidet mellom kolleger. Disse lærernes innsats, pågangsmot, iver og brennende engasjement for matematikkundervisningen har ført til at skolen nå har et team av lærere som samarbeider for å utvikle og tilpasse undervisningen i matematikk. Lura skole har blitt en ressursskole for utviklende matematikk i Sandnes kommune, og lærerne deler sine kunnskaper og erfaringer også med kolleger utenfor kommunens grenser, både ved å ta imot besøk og gjennom Facebook-gruppen «Utviklende opplæring i matematikk».

Lura skole

Skage Hansen, Engebråten skole, Oslo

Skage Hansen er en engasjert matematikklærer ved Engebråten ungdomsskole. Skolen har i mange år vært kjent for sitt gode realfagsmiljø, og Skage har med sine metoder tatt matematikkundervisning til et høyere nivå. Han har vært en viktig bidragsyter i utviklingen av Engebråten skoles modell for matematikkundervisning. Modellen er basert på “sammenflettingsprinsippet”, med fokus på dybdelæring og anvendelse av kunnskap. Flere elever i Skages klasser tar matematikkpensum beregnet for eldre elever. På grunn av de oppsiktsvekkende resultatene han har oppnådd, har Skage vært omtalt flere ganger i media. Blant annet som “matematikklærer med suksess-oppskrift” og “super-mattelærer”, og han har vært foredragsholder ved ulike matematikk-konferanser.

Skages undervisningsfilosofi er at elevene skal få på plass alt verktøy så tidlig som mulig, og så jobbe med problemløsning over tid. Elevene har et forsert løp i matematikk der alle lærer og forstår i sitt eget tempo. Skage utmerker seg ved å engasjere, utfordre og ta vare på elevene som har lyst til å satse.

Skages undervisningsmetode er basert på omvendt undervisning og bruk av pedagogiske spill som flash-cards (Getsmart-kortstokker). Disse dekker kompetansemålene for hele grunnskolen og supplerer lærebøker og tradisjonelle oppgaver. Skoletimer brukes til fordypning, problemløsning og individuell oppfølging. Matematikkvideoene som Skage har laget er samlet i en stor ressursbank, og er flittig brukt av andre matematikklærere og elever på Engebråten skole. Videoinnføring i matematiske emner er også fritt tilgjengelig gjennom plattformen getsmart.no.

Engebråten skole

Renate Jensen, Nattland skole, Bergen

Renate Jensen fikk også hedersomtale i 2014, og Holmboekomitéen har valgt å gjenta denne.

Hedersomtaler i 2014

Tor Espen Kristensen, Stord vidaregåande skule

Tor Espen Kristensen kombinerer matematiske kunnskaper, ferdigheter og personlige egenskaper på en enestående måte. Tor Espen underviser i flere kurs, og møter derfor elever med ulike utfordringer og engasjement i matematikk. Elevene opplever likevel at Tor Espen er en motiverende og engasjerende matematikklærer. Han evner å utfordre dem faglig og sette matematikkundervisningen inn i en større kontekst, slik at elevene ser relevansen og nytten av matematikken.

Tor Espen lykkes med å endre mange elevers holdninger til matematikk, slik at deres forutsetninger for å lære bedres. At Tor Espen lykkes med sin matematikkundervisning, vises blant annet i at mange av VG1-elevene hans velger å fortsette med matematikk i VG2 og VG3.

Tor Espen har en uvanlig solid faglig bakgrunn, og han er en ettertraktet matematikklærer. Tor Espen har undervist i lærerutdanningen, og han er en ressursperson både ved Senter for IKT i utdanningen, ved Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen og ved Norsk GeoGebra-institutt. Tor Espen har også holdt mange kurs og foredrag på Novemberkonferansen og Nordisk GeoGebrakonferanse. Han er lærebokforfatter, har forfattet rapporter til Utdanningsdirektoratet, og er leder av eksamensnemda. Tor Espen er også en aktiv debattant i diskusjonsforaene GeoGebra og Matematikkdidaktikk.

Anne-Marit Selstø Rathke, Rothaugen skole, Bergen

Anne-Marit Selstø Rathke er en uredd og nytenkende matematikklærer som evner å utfordre etablerte oppfatninger om matematikkundervisning gjennom sitt engasjement og kreativitet. Hun kombinerer sin glød for nytenking med det etablerte på en fremragende måte.

Anne-Marit er veldig opptatt av at elevene skal se matematikkens nytteverdi og relevans. Dette er oppnådd gjennom å få innsikt i på hvilke måter matematikk spiller en rolle i ulike yrker. Dette har resultert i en egen digital matematikkbok, organisert etter tema og laget i samarbeid mellom henne og elevene, som tar opp de ulike måtene matematikk blir brukt som redskap i ulike yrker.

Anne-Marit er også opptatt av koblingen mellom teknologi og matematikk for å motivere elevene. Gjennom prosjekter har elever arbeidet med hvordan matematikk brukes for å styre droner og 3D-printing av bygninger i Bergen, og hvordan matematikk brukes i det digitale verktøyet Minecraft.

Anne-Marit evner å variere matematikkundervisningen ved å kombinere omvendt undervisning, prosjektbasert undervisning og tradisjonell undervisning på en formålstjenlig og helhetlig måte. Anne-Marit er en etterspurt foredrags- og kursholder.

Rothaugen skole

Oddrun Irene Page Aarstad, Godalen videregående skole, Stavanger

Oddrun Irene Aarstad har hatt et spesielt ansvar for å følge opp elevgrupper som har store utfordringer i matematikk. Hun er en ressurs for skolens ledelse og for de andre matematikklærerne ved skolen. Hun har i kraft av sin høye faglige kompetanse og utrettelige innsats økt den didaktiske kompetanse hos andre i kollegiet og endret holdningen til matematikk hos mange elever og lærere.

Oddrun har vært en pådriver i bruk av konkreter i matematikkfaget. Hun er dyktig til å tilrettelegge for aktiviteter som har støtte i didaktisk forskning. Oddrun evner å se relevansen i matematikk på yrkesfagenes premisser. Hun har en urokkelig tro på at alle elever kan lære matematikk. Hun skal ha mye av æren for at flere lærere har endret syn på svakt presterende elevers evne til å forstå matematikk. Denne holdningen gjennomsyrer alt og alle hun forholder seg til i skolemiljøet.

Elevene ved skolen gir svært positive karakteristikker av Oddrun, og mange elever opplever mestring i faget, kanskje for første gang. De beskriver henne som svært dyktig til å forklare fagstoffet. Oddrun har en usedvanlig evne og vilje til å dele sitt positive fag- og elevsyn med sine omgivelser.

Godalen videregående skole