Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Holmboeprisen 2005 til Svein Hallvard Torkildsen

Norsk matematikkråd har tildelt Bernt Michael Holmboes minnepris for 2005 til Svein Hallvard Torkildsen.

Portrett av Svein Hallvard Torkildsen

Svein Hallvard Torkildsen har gjort en lang, systematisk og allsidig innsats for matematikkfaget med store nasjonale ringvirkninger.

Svein Hallvard Torkildsen har gjennom sin lærergjerning utvist et brennende engasjement i klasserommet. Han gir elevene utfordringer, samtidig som han evner å differensiere undervisningen og nå frem til den enkelte elev. Tilliten til egne elever som tenkende mennesker og utøvere av matematikk har vært grunnleggende i hans undervisning, og han har alltid lagt stor vekt på elevenes forståelse av matematikken. Han inspirerer elevene og lar sitt engasjement smitte over på dem. En av hans tidligere elever sier:

Svein utfordrer oss på en slik måte at vi bare må finne ut av det!

En annen av hans tidligere elever, som nå er ingeniør, løser matematikkproblemer for sine kolleger, og på spørsmålet «Hvordan får du det til?» svarer han:

Jeg lærte det på ungdomsskolen av Norges beste matematikklærer!

Torkildsen har vært en inspirator for matematikkmiljøet på egen skole. Han har vært fremsynt og tenkt strategisk om utviklingen av matematikkundervisningen ved skolen og vært en drivkraft i denne utviklingen. Han har hjulpet frem dyktige matematikklærere, vært en pådriver til å finne godt konkretiseringsmateriale og utviklet skolens realfagsrom, der matematikk er en stor og integrert del.

Torkildsen var tidlig ute i debatten om nye trender, alltid med selvstendige meninger, og har slik influert utviklingen av matematikkfaget på nasjonalt plan. Han engasjerte seg i utviklingen av nye eksamensformer og innføringen av prosjektarbeid, og han har vært talsmann for en klok og reflektert bruk av IKT i undervisningen.

Hans formidlingsvirksomhet har vært enestående. Gjennom en rekke artikler i tidsskriftet Tangenten har han tatt opp aktuelle temaer til inspirasjon og berikelse for matematikkmiljøet i skolenorge, og – typisk for ham – han har også fått egne elever til å skrive artikler. Han har skrevet en bok, Et ess i ermet, utviklet «multifunksjonelle læremidler» og utgitt oppgavesamlinger. Gjennom en omfattende foredragsvirksomhet, både innenlands og utenlands, har han spredt sine ideer og kunnskaper.

Et viktig bidrag til den landsomfattende utviklingen av matematikkmiljøet gav Torkildsen da han var en av initiativtagerne og en av stifterne av foreningen LAMIS. Han var også foreningens første leder, og hadde i en årrekke ansvaret for dens hjemmesider. I utformingen av KappAbel-konkurransen var Torkildsen en sentral person, og i ettertid har han vært en drivende kraft i konkurransen.

Torkildsen har et samarbeid med Høgskolen i Agder om IKT og innlæring av matematikk, og han stiller sine klasser til disposisjon for deres masterstudenter i matematikkdidaktikk. Han deltok også i MISS-utvalget (Matematikk i Skole og Samfunn).

Alt i alt, Torkildsen er en lærer som er sterkt engasjert i faget og som våger å gå egne veier. Gjennom en lang yrkeskarriere har han gitt sin undervisning en form og et innhold som er forbilledlig – med elevene i sentrum og med ringvirkninger for matematikkundervisningen i hele skolenorge.

Pressemelding fra UFD

Tangenten

Landslaget for matematikk i skolen