Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Tor Espen Kristensen, Holmboeprisvinner 2022

Norsk matematikkråd har tildelt Bernt Michael Holmboes minnepris for 2022 til Tor Espen Kristensen ved Stord vidaregåande skule. Prisvinneren har utmerket seg som en uvanlig solid fagperson, en inspirerende lærer for egne elever, og en innflytelsesrik og dyktig bidragsyter til utviklingen av matematikkundervisningen, både lokalt og nasjonalt.

Ludvig Vea

Tor Espen Kristensen

Elevene omtaler Tor Espen Kristensen som en svært motiverende, lun, engasjert og meget faglig kompetent lærer. Den rosende omtalen er uavhengig av graden av måloppnåelse og hvilke karakterer elevene har oppnådd i faget.

Han er alltid godt forberedt, og undervisningen er preget av variasjon, utradisjonelle arbeidsformer og nivåtilpassede utfordringer. Prisvinneren legger vekt på at elevene skal bli dyktige problemløsere i samarbeid med andre. For å oppnå dette, blir det blant annet jobbet mye ved vertikale tavler i tilfeldig inndelte grupper på 3-4 elever, inspirert av forskningen til Peter Liljedahl. Kristensen stiller høye faglige krav, og elevene hans oppnår i snitt svært gode resultater.

Han bidrar aktivt i realfagseksjonen på egen skole, og er en høyt verdsatt mentor for lærere som ønsker å dra nytte av den brede kompetansen og den lange erfaringen hans. Kristensen blir omtalt som en endringsagent på egen skole, blant annet i prosjektet «Matematikk for framtida». Her er målet å styrke fellesskapet blant lærerne og å ta i bruk et bredere spektrum av metoder for læring og evaluering.

Prisvinneren er helt i front når det gjelder å ta i bruk digitale hjelpemidler på en hensiktsmessig måte. Han er spesielt opptatt av å vurdere hvordan slike hjelpemidler kan knyttes til relevante oppgaver, slik at hjelpemidlene bidrar til å øke den matematiske forståelsen.

Kristensen er ressursperson for Matematikksenteret, og har vært medlem av gruppen som utarbeidet kjerneelementene og av læreplangruppen for LK20. Han er også leder av eksamensnemnden for programfagene i matematikk i Utdanningsdirektoratet. Han har utgitt læremidler i bruk av GeoGebra og i programmering, og har holdt en rekke kurs og innlegg om de nye læreplanene, digitale hjelpemidler og problemløsning i matematikkfaget. Kristensen underviser nå også på Universitetet i Bergen, der han har ansvaret for flere videreutdanningskurs for lærere.

Tor Espen Kristensen har de kvalitetene som Inge Eidsvåg beskriver hos en uvanlig god lærer: «Den gode læreren ser elevene sine, finner dem der de er – og gir dem noe de ikke visste at de trengte.»

Stord vidaregåande skule

Hederlig omtale

I tillegg til årets prisvinner gir Holmboekomitéen hederlig omtale til:

Matematikklærerne i 1P-Y for helse- og oppvekstfag og 2P-Y ved Holtet videregående skole i Oslo

Siv Vestneshagen Andresen, Anne Kristin Furu, Ottar Hals, Øzlem Hellmann, Darshan Kirupamurthy, Nisha Sankhayan og Thomas Skjærbekk er alle lærere i 1P-Y for helse- og oppvekstfag eller 2P-Y ved Holtet videregående skole.

Undervisningen planlegges for hver enkelt elev gjennom tilpassede oppgaver, én-til-én-oppfølging og gjennom språkjustering av alle oppgavene. Justeringen går ut på å tilpasse språket i ordinære matematikkoppgaver, slik at det blir lettere å forstå for elever med begrensede ferdigheter i norsk. For å få til dette, samarbeider matematikklærerne tett med norsklæreren i særskilt språkopplæring. Denne tverrfagligheten styrker elevenes kompetanse i begge fagene. Et godt begrepsapparat i norsk gjør det lettere å forstå og løse tekstbaserte matematikkoppgaver.

De syv matematikklærerne samarbeider også nært med programfaglærerne, og lytter til hvilken matematisk kompetanse elevene trenger der. Det styrker elevenes motivasjon når de opplever at matematikken er yrkesrettet, og dermed relevant for både programfagene og yrkeslivet.

Det blir samarbeidet svært godt i dette teamet. De prøver gjerne ut nye undervisningsmetoder og vurderingsformer, og vurderer og justerer sin egen praksis kontinuerlig, sammen med elevene. Lærerne arrangerer helgekurs med opplæring i grunnleggende matematikk de første helgene i august/september, og de gjennomfører ekstra kurs i helgene før eksamen.

Ut fra inntakspoeng og forkunnskaper i norsk, er det mange flere enn forventet som fullfører med bestått vitnemål ved Holtet videregående skole. De som her får hederlig omtale, har en stor del av æren for dette.

Flere av disse jobber ekstra på Sommerskolen i Oslo og på fylkeskommunale kurs for ny og utsatt eksamen. De bidrar dermed også til at elever i andre skoler blir i stand til å fullføre med bestått vitnemål.

Holtet videregående skole

Kalender

Lenker

Norsk matematikkråds leder Per Manne kunngjorde opprettelsen av Holmboeprisen på Oslo Katedralskole 24. mai 2004.
Pressemelding
Norsk matematikkråd

Bernt Michael Holmboe

Bernt Michael Holmboe (1795–1850)
J.A. Aubert © Matematisk institutt, UiO