Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Geir Birkeland, Holmboeprisvinner 2019

Geir Birkeland er lærer ved Hånes skole. Han har utmerket seg gjennom en lekpreget matematikkundervisning som motiverer og engasjerer elevene i klasserommet. Birkeland evner å undervise på en variert og undersøkende måte og tilpasse undervisningen til den enkelte elev. Han er en inspirerende lærer, og elevene hans gleder seg til matematikktimene.

Geir Birkeland

Geir Birkeland

Geir Birkeland er en erfaren og svært engasjert matematikklærer ved småtrinnet på Hånes skole. Han fronter matematikkfaget med sitt engasjement og arbeid for å gjøre matematikkfaget spennende, interessant og morsomt for elevene. Birkeland er opptatt av at begynneropplæringen skal være lekpreget og lystbetont og at elevene skal få være i fysisk aktivitet. Han har innredet klasserommet som et fargerikt og inspirerende rom, med materiell og aktiviteter som bidrar til nysgjerrighet, glede og engasjement hos elevene. Birkeland lager materiell og aktiviteter selv og er opptatt av å gi elevene utfordringer gjennom varierte oppgaver og aktiviteter som gjør at de ikke blir sittende for lenge ved pulten.

Matematiske samtaler og argumentasjon er sentrale elementer i Birkelands undervisning. Han legger vekt på forståelse i matematikk, og det å se etter og utforske mønster er en sentral del av undervisningen. Birkeland tilpasser aktivitetene til den enkelte elev, og han er opptatt av at det å gjøre feil er en naturlig del av læringsprosessen.

Birkeland er en svært engasjert matematikklærer og en inspirator for kollegene sine på skolen. Han bruker også ferier og fritid på å utvikle materiell og aktiviteter som kan bidra til læring og motivasjon hos elevene. Birkeland deler gjerne ideer og ressurser og låner ut klasserommet til kollegene sine. Birkeland er praksislærer og gjesteforeleser ved Universitetet i Agder. Både studenter og kolleger besøker matematikktimene hans for å bli inspirert og lære mer om lekpreget matematikkundervisning i begynneropplæringen.

Hånes skole

Hedersomtale 2019

I tillegg til årets prisvinner gir Holmboekomitéen disse kandidatene hedersomtale:

Janicke Skårmo Mjåsund og Gro Kleven Rød, Nedenes skole

Janicke Skårmo Mjåsund og Gro Kleven Rød er to svært engasjerte matematikklærere på henholdsvis barnetrinnet og ungdomstrinnet. De to lærerne utmerker seg og gjør en helt spesiell innsats for matematikkundervisningen på egen skole og som nettverksledere i realfagskommunen Arendal. Janicke er nettverksleder for matematikklærere på barnetrinnet, og Gro er nettverksleder for matematikklærere på ungdomstrinnet. De har begge en liten ressurs både på skolenivå og på kommunenivå til å drive utviklingsarbeid i matematikkundervisningen. Dette gjøres gjennom å dele erfaringer, undervisningsideer og aktiviteter i matematikk, samt gjennom kursing av lærere.

Som matematikklærere legger Janicke og Gro stor vekt på elevenes forståelse i matematikk og de oppdaterer seg på aktuell matematikkdidaktisk forskning. På egen skole har Janicke hovedansvaret for matematikkundervisningen på barnetrinnet. Hun samarbeider med de andre matematikklærerne om å utvikle matematikkundervisningen, slik at den inneholder utforskende og ambisiøse aktiviteter. Gro har hovedansvaret for matematikkundervisningen på ungdomstrinnet. Hun utdanner seg til lærerspesialist og har ansvaret for utviklingsprosesser i matematikk på egen skole.

Gjennom sitt engasjement og pågangsmot for kompetanseheving, bidrar Janicke og Gro til utvikling av matematikkundervisningen ved egen skole og andre.

Nedenes skole

Stein Aanensen, Mandal videregående skole

Stein Aanensen er en veldig engasjert lærer som har en egen evne til å se hver enkelt elev og motivere elevene til forståelse av matematikk. Dette gjelder både for elevene som går yrkesfag og studiespesialiserende. Han bruker aktivt undersøkende matematikk med innslag av (lun) humor, og oppmuntrer elevene til å stille spørsmål, argumentere og diskutere matematikk. Forståelse og resonnering står sentralt.

Hans bruk av digitale verktøy og hjelpemidler i matematikk og variert undervisning bidrar til at elevene opplever mestringsfølelse og blir motiverte til å jobbe grundig og kontinuerlig med faget. Dette har gjort at Mandal videregående skole har utmerket seg med svært gode resultater i matematikk, godt over landsgjennomsnittet.

Stein Aanensen er primus motor i kollegiet, og deler gjerne av sin undervisningskompetanse og erfaring med andre matematikklærere i kommunen og fylket. Han er praksislærer og gjesteforeleser ved Universitetet i Agder, og i tillegg bidrar han som medlem i en av eksamensnemdene.

Mandal videregående skole

Charlotte Ball, Nesoddtangen skole

Charlotte Ball er en svært engasjert og dyktig matematikklærer med en egen evne til å se og nå fram til hver enkelt elev. Hun bruker varierte og kreative undervisningsopplegg, som tar utgangspunkt i det elevene kjenner seg igjen i. På denne måten får Charlotte alle elevene til å oppleve mestring og erfare at matematikk er både nyttig og spennende. En tidligere elev uttrykte det slik: «Charlotte er den eneste læreren som har fått meg til å føle at matematikk er morsomt.» Entusiasmen, den gode strukturen og de engasjerende aktivitetene har ført til varig læring hos elevene hennes. Vi kan se dette blant annet ved at de har oppnådd svært gode resultater i landsdekkende konkurranser som Pangealekene og FIRST LEGO League. Hun oppmuntrer elevene til å finne egne løsningsstrategier, arbeider kontinuerlig med å utvikle matematikkundervisningen og deler villig ideer og erfaringer med kolleger på skolen. Charlotte Ball er stolt av elevene sine, oppmuntrer og er spesielt dyktig til å få dem til å se sine egne styrker og muligheter.

Nesoddtangen skole

Holmboesymposiet mandag 20. mai 2019

Årets hovedforedragsholder var Catherine T. Fosnot, professor of Childhood Education, City College of New York. Dr. Fosnot er også medlem i ledergruppen i DreamBox Learning.

Som vanlig var både prisutdelingen, lunsjen og Holmboesymposiet i Oslo katedralskoles lokaler. Prisutdelingen er åpen for alle, men Holmboesymposiet (inklusive lunsj) krevde påmelding.

10:00 – 10:45 Holmboeprisutdeling i Oslo katedralskoles aula.
11:00 – 16:00Holmboesymposiet
11:30 – 11:15 Registrering
11:15 – 12:00 Årets Holmboeforedrag ved prisvinneren
12:00 – 13:00 Lunsj
13:00 – 14:15 Catherine Fosnot: Making Moments Matter: Conferring with Young Mathematicians at Work
14:30 – 15:00 Renate Jensen: Fagfornyelsen -- hva betyr det for meg og mine elever?
15:00 – 15:45 Paneldebatt om fagfornyelse i matematikk. I panelet sitter blant andre Renate Jensen, Knut Mørken og Inger Christin Borge.
15:45 – 16:00 Avslutning

Kalender

30. april 2019

Holmboeprisen kunngjøres

19. mars 2019

Abelprisen kunngjøres

20. mai 2019

Holmboeprisen deles ut
Holmboesymposiet

21. mai 2019

Abelprisen deles ut

Lenker

Norsk matematikkråds leder Per Manne kunngjorde opprettelsen av Holmboeprisen på Oslo Katedralskole 24. mai 2004.
Pressemelding
Norsk matematikkråd

Bernt Michael Holmboe

Bernt Michael Holmboe (1795–1850)
J.A. Aubert © Matematisk institutt, UiO