Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Pål Harald Hansen, Sandnes og Bjørnevatn skole i Sør-Varanger, vinner av Holmboeprisen 2024

Norsk matematikkråd har tildelt Bernt Michael Holmboes minnepris for 2024 til Pål Harald Hansen. Pål Harald Hansen har et stort engasjement for matematikk og er glødende opptatt av utvikling i faget. Han arbeider ved Sandnes og Bjørnevatn skole i Sør-Varanger kommune, og har over 30 års erfaring som lærer. Han har en helt spesiell evne til å løfte og stimulere elevene sine. Dette gjelder både de som strever med faget, og elever som ønsker nye og større utfordringer.

Portrett av Pål Harald Hansen

Pål Harald Hansen

Pål Harald har utmerket seg som en pioner i arbeidet med utforskende undervisning, og hans engasjement har hatt en betydelig innvirkning både lokalt og nasjonalt. I 2019 fullførte han lærerspesialistutdanning i matematikk, og han har skrevet en masteroppgave om hvordan utvikle læreres praksis innenfor undersøkende matematikkundervisning. Hans bidrag til teori og praksis på dette området har ikke bare styrket hans egen undervisning, men har også fungert som inspirasjon for kollegaer. De omtaler han som en meget dyktig matematikklærer med et eget blikk for hva hver enkelt elev trenger.

Pål Harald inspirerer og veileder elever til å oppnå eksepsjonelle resultater. Skoleåret 2022-2023 vant elevene hans UngeAbel-konkurransen, og gikk dermed videre til nordisk finale i Vaasa i Finland der de ble nummer to.

Pål Harald Hansen har vist seg som en sann leder innenfor sitt felt og han deler sin kunnskap og erfaring gjennom kurs på andre skoler i kommunen, både på grunnskolenivå og videregående skole. Hans engasjement har også nådd ut til kommunestyret og næringslivet, der han har presentert sitt arbeid og vist hvordan matematikkundervisning kan være en katalysator for intellektuell vekst og innovasjon.

Sandnes og Bjørnevatn skole

Hederlig omtale 2024

I tillegg til årets prisvinner gir Holmboekomitéen hederlig omtale til disse:

André Løvvang Aasgaard, Øreåsen skole

André Løvvang Aasgaard er alltid engasjert, oppmerksom og opptatt av utvikling, forbedring og læring. Han kombinerer det analoge og det digitale, og han er alltid opptatt av hvilke verktøy som er mest hensiktsmessig å bruke. Han er nysgjerrig, lekende og interessert i å finne ut hvordan ulike program og apper kan brukes for å gi elevene god mestring og god læring. Dette kombineres med god bruk av konkreter, vektlegging av matematisk forståelse og utforskende undervisning med god bruk av åpne oppgaver som gir alle elever både mulighet til å mestre og til å strekke seg. Gjennom gjennomtenkt bruk av vertikale tavler opplever han at flere elever er aktive og deltakende – og mer matematisk tenkende. Klasserommet er innredet og organisert slik at arbeidsprosessene blir mest mulig hensiktsmessig og innbyr til samarbeidslæring der elevenes læringsprosesser har hovedfokus.

Med sitt store engasjement er André en viktig fagperson for skolen. Han deler villig egne erfaringer i faggrupper, team og i utviklingstid. Han har kurs for lærerne der han forteller med engasjement, glød og stor faglig kunnskap – om fallgruver, veier ut og veier videre. Han stiller spørsmål og er nysgjerrig på andres praksis, erfaringer og teorier. Han er en ildsjel som er opptatt av hvordan skolen framstår i lokalmiljøet.

André har delt stilling mellom rådgiverfunksjon i kommunens skoleeieravdeling og lærerstilling på Øreåsen skole. Han holder kurs for lærerne og han blir forespurt om å holde kurs i utviklingstid for andre skoler.

Alle skoler skulle hatt en André.

Øreåsen skole

Paul Venter, British International school of Stavanger

Paul Venter er en lærer som setter elevene og elevenes læring i sentrum. Han tilnærmer seg matematikkfaget på den måten han ser for seg at unge mennesker best kan lære faget. Elever og kolleger sier at han er en engasjert lærer som sprer faglig glede. De mener han har en egen evne til å gjøre matematikkfaget både interessant og levende, men at det er vanskelig å sette ord på hva det er han akkurat gjør. Han har det bare i seg, og hans entusiasme smitter over på elevene! De føler at de blir sett, men også at de blir stilt krav til. Oppgavene Paul lager til elevene gir rom for å vise hva de kan. Han legger stor vekt på å gi presise og konkrete tilbakemelding slik at elevene vet hva de mestrer og hva de bør arbeide videre med. I hans undervisning er egenvurdering en naturlig del av elevenes læringsprosess.

Paul Venter har hatt betydelig innvirkning på utviklingen av skolens matematikkfag. Han er raus med kolleger og deler velvillig både faglige ideer og måten han arbeider med formativ vurdering i undervisningen. Han er aktiv engasjert i foreningen for norske IB-skoler og ideene han får der fra tar han med tilbake til egen skole. I tillegg holder han kurs for internasjonale IB-lærere. På denne måten inspirerer han lærere over hele verden til å forberede praksis og styrke matematikkopplæringen på tvers av ulike kulturer.

British International Schools of Stavanger

Torill Lekve, Byåsen videregående skole

Torill Lekve er en engasjert, kreativ og nytenkende lærer. Hun bruker utforskende undervisningsmetoder der elevene deltar aktivt. Dette gjør elevene positivt innstilte til matematikkfaget, og at de sitter igjen med et bedre læringsutbytte. Torill er opptatt av å skape et godt læringsmiljø. Dette er en forutsetning for at elevene skal kunne jobbe aktivt sammen med utforskende oppgaver. Torill har utviklet mange utforskende matematikkaktiviteter som grubleoppgaver, pusleoppgaver og «escape room». Hun bruker også mange praktiske og virkelighetsnære oppgaver som inviterer til diskusjon i sin undervisning. Som lærer er Torill en ressurs som jobber for å bedre undervisningen for alle elever.

Torill er en god ambassadør for matematikkfaget i skolen, og hun har holdt flere velkomstseminarer og motivasjonsforedrag for lektorstudentene på NTNU.

Byåsen videregående skole

Issa Mihesh, Valler videregående skole

Issa Mihesh er en meget engasjert matematikklærer som lever for at elevene hans skal oppleve mestring i matematikkfaget. Han undrer seg sammen med elevene og får dem til å føle seg trygge i klasserommet samtidig som han stiller høye krav. Issa knytter sin undervisning tydelig til kompetansemål i læreplanen og er langt fremme i bruken av digitale verktøy. Han har utviklet opplegg til alle kompetansemål og er i gang med å lage et eget læreverk. Issa deler dette med kollegaer, og er derfor en viktig del av det profesjonelle fellesskapet på skolen. Han arrangerer for eksempel matematikkverksted med bevertning mandag morgen før skolen begynner. Elevene forteller at Issa gir vanskeligere prøver enn det som kommer på tentamen. Dette samtidig som får med seg alle og får hver og en til å føle seg enestående. En elev sier: «Han sier jeg er den beste eleven han har. Jeg vet jo at han sier det til alle, men det er godt å høre allikevel.» Issa sier, ifølge elevene, at matematikk er 50% gøy og 50% læring. I undervisningen til Issa er det motiverende å delta og det er et trygt sted å argumentere og diskutere.

Issa kom til Norge som syrisk flyktning for få år siden, men er nå norsk statsborger. Han har før det jobbet som lærer ved Nour Al Sham grunnskole, Al-Tafaoq videregående, Al-Awael videregående og Damaskus universitet. Han har også vært frivillig for Røde halvmåne under to kriger. Engasjementet har han tatt med seg til Norge og han er nå, i tillegg til alt han gjør for elevene og skolen, leksehjelper for Røde Kors.

Valler videregående skole

Kalender

23. mai 2024 11:00–12:00
Oslo Katedralskole

Holmboeprisen deles ut

Lenker

Norsk matematikkråds leder Per Manne kunngjorde opprettelsen av Holmboeprisen på Oslo Katedralskole 24. mai 2004.
Pressemelding
Norsk matematikkråd

Bernt Michael Holmboe

Bernt Michael Holmboe (1795–1850)
J.A. Aubert © Matematisk institutt, UiO