Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Norsk matematikkråd har etablert Bernt Michael Holmboes minnepris for matematikklærere i grunnskole og videregående skole. Prisen, som skal deles ut årlig, er på 100 000 kroner, og skal deles mellom prisvinneren og skolen som prisvinneren kommer fra. Prisen kan gis til en enkeltperson eller til en gruppe av lærere som har arbeidet sammen.

Bakgrunn for prisen

Situasjonen for matematikkfaget i norsk skole har vært mye diskutert i senere år. Store endringer i samfunnet har ført til endrede rammevilkår for hele utdanningssystemet. Videregående skole har gradvis favnet bredere og bredere, og omfatter nå den overveiende delen av våre ungdomskull. Moderne teknologi har endret måten matematikk blir brukt på i samfunnet. Samtidig har det vært vanskelig å forsyne skolen med tilstrekkelig mange godt kvalifiserte lærere. Denne utviklingen har vært krevende for matematikkfaget, og ord som nivåsenking har vært mye brukt i den offentlige debatt.

Selv om vi ikke vil underslå alvoret i den situasjonen som matematikkfaget befinner seg i, mener vi at man bør være forsiktig med ensidig å kritisere det som skjer. De endrede rammebetingelsene gir også nye muligheter, og det er mange som griper dem og gjør hva de kan for å endre situasjonen til det bedre. Vi ser for tiden en bred offentlig satsing på etter- og videreutdanning for matematikklærere i grunnskolen, og gjennom organisasjoner som LAMIS bygges nye nettverk og kompetansefellesskap.

Bernt Michael Holmboe (1795–1850)
J.A. Aubert © Matematisk institutt, UiO

I denne situasjonen ønsker vi å løfte frem de ildsjeler som arbeider i skolen, og som gjør en innsats langt utover det forventede. Vi trenger gode og positive forbilder som viser oss at våre handlinger er av betydning, og at med god og samlet innsats er det mulig å forvandle visjoner til virkelighet. Holmboeprisen er ment å rette offentlighetens søkelys mot alt det gode arbeidet som blir gjort i klasserom over hele landet. Samtidig som det vil være en belønning for en lærergjerning utover det normale, så håper og tror vi at en slik oppmerksomhet kan være en inspirasjonskilde for både lærere og elever, og bidra til et generelt positivt bilde av matematikk i allmennheten.

Ideen om en lærerpris i matematikk har eksistert i flere år, men uten det nødvendige finansielle grunnlaget har det ikke vært mulig å realisere den før nå. Etableringen av Abelprisen har endret dette. Deler av avkastningen på den underliggende kapitalen for Abelprisen skal gå til tiltak rettet mot barn og unge, og Abelstyret har velvillig tatt på seg å finansiere Holmboeprisen.

Bernt Michael Holmboe

Bernt Michael Holmboe (1795–1850) var matematikklærer ved Katedralskolen i Oslo. Han er kjent for å være den som oppdaget og fremelsket talentet til Niels Henrik Abel, og han var også på andre områder en betydelig person i første halvdel av 1800-tallet. Han skrev populære lærebøker, han var aktiv i etableringen av forsikringsvesenet i Norge, og han ble etter hvert professor ved Universitetet. Den første utgaven av Abels samlede verker var det Holmboe som redigerte. Det er likevel som matematikklærer vi husker ham i dag. Ingen annen matematikklærer i Norge har oppnådd en tilsvarende anerkjennelse for sin yrkesgjerning, og det er av denne grunn man ønsker å knytte Holmboes navn til denne lærerprisen.

Nominasjon

Alle kan nominere kandidater til Holmboeprisen. Elever, tidligere elever, og foreldre kan nominere lærere som har utmerket seg. Det kan også lærerkollegaer og rektorer, og andre som kjenner til gode kandidater.

Nominasjonene vil bli vurdert av en komité som består av lærere og andre som arbeider med utdanning i matematikk. Også Holmboekomiteen har nominasjonsrett. Dette kan være aktuelt dersom en enkelt lærer er foreslått, og undersøkelser viser at det er naturlig at han/hun nomineres sammen med en eller flere kolleger. Komiteen bør imidlertid være tilbakeholden med å bruke sin nominasjonsrett.

Kriterier for prisvinneren

Lærerens rolle i dag er vesentlig forandret fra begynnelsen av 1800-tallet, og kriteriet for en prisvinner skal ikke være størst mulig likhet med Bernt Michael Holmboe. Valget av en prisvinner må si noe om hva som utgjør en fremragende matematikklærer i dag, og selv om Holmboe kan stå som et forbilde så skal han ikke her brukes som modell.

Holmboeprisen bør gå til noen som har gjort en innsats utover det vanlige for faget. Det bør omfatte en evne og vilje til å formidle faget og skape interesse og begeistring for det, samtidig som elevenes forskjellige behov og forutsetninger blir ivaretatt. Det kan også være utarbeiding av prosjekt eller annet undervisningsmateriell med spesielle kvaliteter. Utvisning av godt lederskap i skolens matematikkmiljø og evne til å trekke linjer til verden utenfor klasserommet er også relevant.

Mye spennende og nyskapende arbeid i skolen i dag skjer ikke på individuelt nivå, men i grupper av lærere som arbeider sammen. Det kan være lærere som utarbeider et opplegg som de utprøver sammen eller hver for seg. Det kan også være miljøet ved en hel skole som går sammen om å ta et løft for faget. Holmboeprisen kan derfor, i tillegg til enkeltpersoner, også tildeles grupper av lærere.

Utdeling

Holmboekomiteen vil innstille en eller flere kandidater til styret for Holmboeprisen, som er det samme som styret for Norsk matematikkråd, og som fatter formell beslutning om tildeling.

Utdelingen vil finne sted ved Oslo Katedralskole, der Bernt Michael Holmboe var tilsatt som lærer. Det vil bli arrangert et halvdagsseminar i regi av Høgskolen i Oslo i forbindelse med prisutdelingen. Det faglige seminaret er tenkt å ha en forholdsvis bred appell, og en naturlig målgruppe er lærere på det trinn som prisvinneren tilhører.