Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Grete Normann Tofteberg vinner av Holmboeprisen 2006

Norsk matematikkråd har tildelt Bernt Michael Holmboes minnepris for 2006 til Grete Normann Tofteberg.

Portrett av Grete Normann Tofteberg

Grete Normann Tofteberg har vist stort engasjement for matematikkfaget i sine klasser ved Kirkebygden barne- og ungdomsskole. Flere ganger har elevene hennes deltatt i KappAbel-konkurransen. I 2003 førte hun dem helt til topps. I sin undervisning klarer hun å vise til anvendelser av matematikken. Hun klarer å smitte kollegaer og lærere fra andre skoler med sitt enorme fagengasjement. Hun har også en rekke verv i matematikklærerforeningen LAMIS og arbeider for nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.

De som kjenner til hennes undervisning sier at hun har veldig god kontakt med klassen. Hun råder over mye erfaring, behandler elevene på en bra måte samtidig som hun klarer å bevare autoriteten. Elever som har gått ut av skolen vender tilbake med spørsmål fra videregående skole til henne. Hun er en naturlig veileder også etter at elevene har sluttet.

Grete Normann Tofteberg har hatt gode resultater med sine elever både på eksamen og under de nasjonale prøvene. Klassen hennes vant KappAbel-konkurransen i 2003. Hele klassen var involvert og alle elevene ga sitt bidrag i konkurransen.

Grete har vært meget aktiv med å kurse personalet i fellestid. Hun har hatt heldagskurs og kortere kurs for personalet både i matematikk og IKT. Hun setter matematikk på dagsorden, snakker om matematikk på personalmøter. Hun er en meget hjelpsom kollega også i forberedelsesspørsmål og deler mer enn gjerne materiale som hun har laget selv.

Takket være henne har skolen matematikk som satsningsområde. Hun har vært med å bygge opp et matematikkrom ved skolen og bidratt til innkjøp av materiell til matematikkundervisningen. Hun samarbeider også med det lokale næringslivet om matematikkprosjekter i klassen. Elevene får innsyn i arbeidslivet for eksempel ved den lokale banken.

Grete Normann Tofteberg er kontaktlærer i 9. klasse. Der har hun også bra kontakt med foreldrene. Hun har holdt matematikkurs for foreldre (bruk av data, dataspill). For tiden jobber hun 50% med undervisning og 50% i en administrativ stilling. Hun holder kurs og er IKT-veileder.

Kollegaene beskriver henne slik: Hun har meget stor arbeidskapasitet. Hun rekker alt. Alt hun gjør er meget gjennomarbeidet. Hun er meget engasjert. Hun er alltid i forkant av utviklingen (prosjektarbeid, praktisk matematikk, legodakta). Hun praktiserer nye arbeidsmåter med stor grad av elevaktivitet, bruk av IKT – en av hennes forkjærligheter – og matematikk integrert i andre fag i tema- og prosjektsammenheng. Samtidig stiller hun store krav til elevene (ingen forenklinger).

En av hennes spesialiteter er bruk av klasseromsdifferensiering for å skape interesse hos elevene. Elever med spesiell interesse for faget får utfordringer og oppgaver slik at de kan videreutvikle sine kunnskaper innen matematikk. Hun er sterk på konkretisering og flink til å bruke praktiske anvendelser (bygger hus og lager utstillinger med konkurranse og ekspertjury). Hun bruker storyline-metoden i sin matematikkundervisningen og drar gjerne med seg andre lærerne på sine utprøvingsprosjekter. For eksempel administrerer hun matematikkens dag ved skolen.

Hun har engasjert seg i utarbeidelsen av muntlige eksamensoppgaver både i matematikk og andre fag og planlegging og gjennomføring av muntlig eksamen. Hun er alltid sensor i faget.

Grete legger vekt på at elevene tar i bruk ulike læremidler og medier og blir dyktige til å integrere kunnskaper fra ulike fagområder. Slik har hennes pedagogiske ideer og undervisningspraksis stor overføringsverdi også for andre fagområder.

Grete Normann Tofteberg er eneansvarlig for prosjektet «Jenter og data» ved skolen. Resultatene har blitt presentert ved flere anledningen også utenfor skolen. Hun er fagkoordinator for prosjektet «Matematikk som møteplass» med ca. 220 deltakere fra 4 kommuner. Hittil har prosjektet fått meget positive tilbakemeldinger fra ansvarlig hold. Hun klarer å skape ny giv hos lærerne i forhold til matematikkfaget. De opplever et løft. Hun har også gjennomført kursrekken «Matematikk i Kunnskapsløftet» med mange nye tanker om faget og praktiske ideer. Hun deltar også i det internasjonale Commeniusprosjektet som setter fokus på realfag/naturfag.

På den ene siden samarbeider hun med Høgskolen i Østfold og på den andre med lærebokforfattere i utprøving av et nytt læreverk.

Hun er medlem av styret for matematikklærerforeningen LAMIS samtidig som hun er leder for lokallaget i LAMIS Østfold. Hun står også for driften av LAMIS sine nettsider.

Tidligere elever sier: Hun er flink til å lære bort matematikk. Hun er inspirerende. Hun legger mye arbeid i forberedelsen av KappAbel-konkurransen og finaledeltakelsen.

Landslaget for matematikk i skolen

KappAbel-konkurransen

Omtale i Moss avis